รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 229,714 245,976 31,763 507,453
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 160,819 226,655 12,488 399,962
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 104,000 2,240 0 106,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 220,960 219,520 34,480 474,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 119 1,270 2,929 4,318
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 1,108 5,976 791 7,875
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 97,800 100,960 16,400 215,160
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 0 0 487 487
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 259,424 320,418 63,750 643,592
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 13,120 13,040 1,120 27,280
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 158,240 125,920 15,200 299,360
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 26,310 24,180 2,310 52,800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 47,033 28,487 75,520
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 157,600 136,640 17,760 312,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 74,960 62,400 15,200 152,560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,957 292,781 36,271 630,009
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 36,000 35,920 4,720 76,640
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 258,320 287,040 44,960 590,320
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 100,440 84,240 8,760 193,440
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 68,080 55,360 6,400 129,840
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 216,500 218,500 30,800 465,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 126,400 117,100 14,800 258,300
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 44,400 41,120 3,520 89,040
รวม 2,655,271 2,664,289 393,396 5,712,956

พิมพ์