รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคม 0 15,298 15,298
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 0 8,357 8,357
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 39,895 8,164 48,059
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 9,900 2,052 11,952
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 199,218 65,873 265,091
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 115,760 210 115,970
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 32,514 8,657 41,171
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 211,331 68,871 280,202
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 131,603 43,147 174,750
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0 51,587 51,587
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 100ปี 0 336,455 336,455
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 198,320 22,880 221,200
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 3,174 0 3,174
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 401,733 0 401,733
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 4,168 0 4,168
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 22,080 0 22,080
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 113,840 48,210 162,050
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 18,780 5,850 24,630
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 170,420 22,023 192,443
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 182,413 20,511 202,924
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 76,800 0 76,800
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 304,694 37,688 342,382
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 40,240 0 40,240
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 177,040 0 177,040
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 68,280 0 68,280
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 49,040 0 49,040
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 39,600 0 39,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 188,900 0 188,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 106,600 0 106,600
รวม 2,906,343 765,833 3,672,176

พิมพ์