รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 202,458 63,072 0 265,530
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 253,920 229,680 104,320 587,920
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 13,676 41,028 20,290 74,994
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 6,481 9,319 5,132 20,932
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 91,007 138,376 56,418 285,801
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 109,480 122,680 53,800 285,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 3,793 19,852 10,942 34,587
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 225,921 243,431 87,123 556,475
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 0 34,150 65,391 99,541
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 0 3,791 1,635 5,426
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 2,972 3,457 1,254 7,683
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 369,258 405,483 166,081 940,822
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 9,120 13,520 7,680 30,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 175,920 121,680 60,000 357,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 23,070 23,910 8,820 55,800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 255,647 193,440 77,265 526,352
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 139,520 158,080 74,959 372,559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 91,640 93,000 32,120 216,760
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,439 329,613 113,199 743,251
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 38,880 46,960 36,240 122,080
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 306,880 226,000 91,200 624,080
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 117,600 87,180 30,900 235,680
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 54,720 53,920 17,840 126,480
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 123,000 127,100 42,400 292,500
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 32,480 39,840 14,960 87,280
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 226,000 215,200 89,100 530,300
รวม 3,173,882 3,043,762 1,269,069 7,486,713

พิมพ์