รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 1,108 5,976 2,876 9,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 0 0 36,525 36,525
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 97,800 100,960 51,240 250,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 0 0 1,969 1,969
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 229,714 245,976 104,792 580,482
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 160,819 226,655 97,854 485,328
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 104,000 2,240 0 106,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 220,960 219,520 104,480 544,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 119 1,270 3,289 4,678
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 0 0 1,094 1,094
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 259,424 320,418 155,919 735,761
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 13,120 13,040 4,880 31,040
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 47,033 184,907 231,940
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 158,240 125,920 76,320 360,480
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 26,310 24,180 11,040 61,530
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 157,600 136,640 62,240 356,480
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 74,960 62,400 42,600 179,960
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,957 292,781 115,977 709,715
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 36,000 35,920 18,080 90,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 258,320 287,040 161,680 707,040
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 100,440 84,240 44,280 228,960
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 68,080 55,360 26,400 149,840
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 216,500 218,500 113,900 548,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 126,400 117,100 56,300 299,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 44,400 41,120 11,200 96,720
รวม 2,655,271 2,664,289 1,489,842 6,809,402

พิมพ์