รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 0 119 1,270 1,389
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 0 1,108 5,976 7,084
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 101,840 97,800 100,960 198,760
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 179,921 229,714 245,976 475,690
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 25,178 160,819 226,655 387,474
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 111,600 104,000 2,240 106,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 230,320 220,960 219,520 440,480
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 0 0 212,800 212,800
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 196,185 259,424 320,418 579,842
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 11,920 13,120 13,040 26,160
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 30,690 26,310 24,180 50,490
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 0 47,033 47,033
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 137,920 158,240 125,920 284,160
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 142,720 157,600 136,640 294,240
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 72,760 74,960 62,400 137,360
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 262,098 300,957 292,781 593,738
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 35,120 36,000 35,920 71,920
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 246,720 258,320 287,040 545,360
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 134,820 100,440 84,240 184,680
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 62,960 68,080 55,360 123,440
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 200,700 216,500 218,500 435,000
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 209,600 126,400 464,100 590,500
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 0 44,400 41,120 85,520
รวม 2,393,072 2,655,271 3,224,089 8,272,432

พิมพ์