รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 91,007 138,376 88,097 317,480
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 109,480 122,680 63,720 295,880
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 3,793 19,852 14,216 37,861
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 225,921 243,431 110,568 579,920
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 0 34,150 75,660 109,810
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 202,458 63,072 0 265,530
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 253,920 229,680 124,960 608,560
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 13,676 41,028 23,603 78,307
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 6,481 9,319 6,302 22,102
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 2,972 3,457 11,593 18,022
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 369,258 405,483 219,285 994,026
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 0 3,791 1,899 5,690
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 9,120 13,520 10,800 33,440
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 175,920 121,680 70,800 368,400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 23,070 23,910 10,200 57,180
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 255,647 193,440 97,780 546,867
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 139,520 158,080 74,959 372,559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 91,640 93,000 33,960 218,600
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,439 329,613 113,199 743,251
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 38,880 46,960 31,680 117,520
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 306,880 226,000 103,280 636,160
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 54,720 53,920 823,280 931,920
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 117,600 87,180 35,040 239,820
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 226,000 215,200 109,200 550,400
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 123,000 127,100 52,000 302,100
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 32,480 39,840 22,960 95,280
รวม 3,173,882 3,043,762 2,329,041 8,546,685

พิมพ์