รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 0 35,376 35,376
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0 0 0
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 0 0 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 0 0 0
รวม 2,906,343 789,088 3,695,431

พิมพ์