รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 0 137,568 140,345 277,913
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0 93,384 309,264 402,648
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 0 122,217 355,004 477,221
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 0 143,813 138,897 282,710
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 0 105,799 44,042 149,841
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 0 142,648 71,656 214,304
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 0 17,386 8,876 26,262
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 0 125,144 91,990 217,134
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 5,140 2,844 7,984
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 0 3,120 3,255 6,375
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 0 35,688 19,736 55,424
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 0 27,440 16,720 44,160
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 0 24,400 26,084 50,484
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 0 764,015 428,309 1,192,324
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 0 72,249 93,889 166,138
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 0 1,764 1,191 2,955
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 0 1,450 1,340 2,790
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 0 241,560 166,770 408,330
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 0 75,673 75,673
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 0 0 18,880 18,880
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 0 0 11,137 11,137
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 0 0 13,339 13,339
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 0 0 22,172 22,172
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 0 45,720 45,720
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 0 0 97,646 97,646
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 37,688 192,335 230,023
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 0 0 6,570 6,570
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 0 0 64,160 64,160
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 0 0 45,520 45,520
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 0 0 32,460 32,460
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 0 0 20,320 20,320
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 0 0 85,090 85,090
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 0 0 36,516 36,516
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 0 0 20,590 20,590
รวม 2,906,343 2,856,185 2,708,340 8,470,868

พิมพ์