รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 119 1,270 4,418 5,807
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 1,108 5,976 4,077 11,161
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 0 0 54,616 54,616
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 97,800 100,960 68,680 267,440
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 0 0 2,071 2,071
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 229,714 245,976 136,273 611,963
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 160,819 226,655 123,151 510,625
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 104,000 2,240 0 106,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 220,960 219,520 156,480 596,960
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 0 0 1,780 1,780
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 259,424 320,418 225,485 805,327
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 13,120 13,040 6,400 32,560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 26,310 24,180 13,500 63,990
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 47,033 171,227 218,260
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 158,240 125,920 144,240 428,400
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 157,600 136,640 81,920 376,160
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 74,960 62,400 53,120 190,480
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,957 292,781 166,063 759,801
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 36,000 35,920 24,800 96,720
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 258,320 287,040 208,720 754,080
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 100,440 84,240 48,060 232,740
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 68,080 55,360 32,720 156,160
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 216,500 218,500 139,700 574,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 126,400 117,100 73,700 317,200
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 44,400 41,120 14,880 100,400
รวม 2,655,271 2,664,289 1,956,081 7,275,641

พิมพ์