รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 91,007 138,376 134,759 364,142
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 109,480 122,680 85,360 317,520
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 3,793 19,852 21,823 45,468
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 225,921 243,431 159,060 628,412
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 0 34,150 98,030 132,180
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 202,458 63,072 0 265,530
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 253,920 229,680 166,080 649,680
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 13,676 41,028 27,913 82,617
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 6,481 9,319 8,426 24,226
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 2,972 3,457 2,359 8,788
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 369,258 405,483 295,152 1,069,893
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 0 3,791 3,027 6,818
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 9,120 13,520 15,760 38,400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 255,647 193,440 130,820 579,907
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 175,920 121,680 91,680 389,280
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 23,070 23,910 14,010 60,990
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 139,520 158,080 118,884 416,484
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 91,640 93,000 52,120 236,760
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,439 329,613 196,594 826,646
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 306,880 226,000 135,760 668,640
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 38,880 46,960 31,840 117,680
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 117,600 87,180 57,300 262,080
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 54,720 53,920 37,040 145,680
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 226,000 215,200 147,800 589,000
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 123,000 127,100 71,700 321,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 32,480 39,840 31,200 103,520
รวม 3,173,882 3,043,762 2,134,497 8,352,141

พิมพ์