รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 111,600 104,000 2,240 217,840
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 230,320 220,960 145,360 596,640
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 0 119 224 343
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 0 1,108 4,111 5,219
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 101,840 97,800 62,960 262,600
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 179,921 229,714 161,173 570,808
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 25,178 160,819 147,555 333,552
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 196,185 259,424 220,858 676,467
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 11,920 13,120 8,640 33,680
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 137,920 158,240 94,080 390,240
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 30,690 26,310 14,970 71,970
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 72,760 74,960 36,520 184,240
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 142,720 157,600 89,600 389,920
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 262,098 300,957 206,995 770,050
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 35,120 36,000 24,320 95,440
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 246,720 258,320 210,000 715,040
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 134,820 100,440 54,240 289,500
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 62,960 68,080 36,240 167,280
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 0 44,400 22,960 67,360
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 200,700 216,500 137,800 555,000
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 209,600 126,400 72,100 408,100
รวม 2,393,072 2,655,271 1,752,946 6,801,289

พิมพ์