รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 179,921 229,714 208,555 618,190
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 25,178 160,819 191,246 377,243
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 111,600 104,000 2,240 217,840
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 230,320 220,960 182,720 634,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 0 119 280 399
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 0 1,108 5,093 6,201
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 101,840 97,800 83,040 282,680
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 196,185 259,424 272,304 727,913
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 11,920 13,120 11,520 36,560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 137,920 158,240 109,440 405,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 30,690 26,310 20,100 77,100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 142,720 157,600 115,680 416,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 72,760 74,960 50,040 197,760
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 262,098 300,957 269,868 832,923
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 35,120 36,000 30,560 101,680
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 246,720 258,320 243,760 748,800
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 134,820 100,440 59,400 294,660
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 62,960 68,080 45,600 176,640
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 200,700 216,500 182,700 599,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 209,600 126,400 96,900 432,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 0 44,400 31,680 76,080
รวม 2,393,072 2,655,271 2,212,726 7,261,069

พิมพ์