รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 รวม (หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 190,526 196,698 80,199 467,423
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 529,488 533,760 145,716 1,208,964
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 696,816 902,838 346,812 1,946,466
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 29,412 28,698 12,659 70,769
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 208 208
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 816,626 1,068,750 330,500 2,215,876
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 183,149 211,100 62,860 457,109
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 288,024 343,502 102,829 734,355
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 65,613 173,166 60,816 299,595
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 128,729 243,113 51,202 423,044
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 15,952 25,384 8,910 50,246
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 153,980 146,190 43,960 344,130
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 4,459 5,290 1,613 11,362
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 16,499 26,640 7,040 50,179
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 30,729 24,936 6,065 61,730
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 28,880 31,680 11,760 72,320
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 2,641 3,874 1,164 7,679
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 4,052 4,596 1,329 9,977
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 212,918 546,950 184,115 943,983
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 37,280 54,720 14,400 106,400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 13,057 3,200 1,360 17,617
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 29,659 40,080 13,440 83,179
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 29,372 21,360 7,140 57,872
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 127,433 126,080 33,760 287,273
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 173,214 192,786 48,998 414,998
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 87,800 84,920 26,920 199,640
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 295,504 313,528 102,416 711,448
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 112,000 110,800 31,520 254,320
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 77,120 75,520 25,760 178,400
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 11,070 17,093 10,787 38,950
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 55,140 59,100 19,350 133,590
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 39,440 50,640 14,640 104,720
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 0 180 17,360 17,540
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 152,290 179,300 55,700 387,290
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 70,816 97,600 29,800 198,216
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 36,590 28,510 6,480 71,580
รวม 4,746,278 5,972,582 1,919,588 12,638,448

พิมพ์