รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 104,000 2,240 0 106,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 220,960 219,520 65,920 506,400
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 119 1,270 2,182 3,571
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 1,108 5,976 1,596 8,680
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 97,800 100,960 32,200 230,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 229,714 245,976 66,116 541,806
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 160,819 226,655 65,392 452,866
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 0 0 635 635
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 259,424 320,418 97,675 677,517
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 13,120 13,040 3,200 29,360
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 158,240 125,920 66,440 350,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 26,310 24,180 6,600 57,090
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 47,033 59,697 106,730
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 74,960 62,400 30,560 167,920
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 157,600 136,640 39,200 333,440
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,957 292,781 88,250 681,988
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 36,000 35,920 10,720 82,640
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 258,320 287,040 101,280 646,640
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 100,440 84,240 19,200 203,880
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 68,080 55,360 14,960 138,400
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 44,400 41,120 7,680 93,200
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 216,500 218,500 66,600 501,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 126,400 117,100 34,300 277,800
รวม 2,655,271 2,664,289 880,403 6,199,963

พิมพ์