รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 รวม (หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 253,920 229,680 73,120 556,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 13,676 41,028 14,042 68,746
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 6,481 9,319 3,272 19,072
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 91,007 138,376 41,310 270,693
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 109,480 122,680 39,000 271,160
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 3,793 19,852 6,953 30,598
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 225,921 243,431 62,996 532,348
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 0 34,150 40,402 74,552
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 202,458 63,072 0 265,530
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 2,972 3,457 924 7,353
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 369,258 405,483 106,086 880,827
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 0 3,791 1,386 5,177
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 9,120 13,520 4,320 26,960
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 175,920 121,680 39,600 337,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 23,070 23,910 6,930 53,910
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 255,647 193,440 52,400 501,487
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 91,640 93,000 25,840 210,480
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 139,520 158,080 50,003 347,603
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 300,439 329,613 83,761 713,813
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 38,880 46,960 14,320 100,160
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 306,880 226,000 59,200 592,080
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 117,600 87,180 30,900 235,680
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 54,720 53,920 13,600 122,240
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 32,480 39,840 12,800 85,120
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 226,000 215,200 63,000 504,200
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 123,000 127,100 32,400 282,500
รวม 3,173,882 3,043,762 878,565 7,096,209

พิมพ์