รายงานการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี  


ปีพ.ศ
รายงานการใช้ไฟฟ้าประจำปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม/หน่วย
2561 179,073 229,532 207,131 275,468 321,373 249,031 273,705 220,768 0 0 0 0 1,956,081
2560 170,419 203,634 330,606 187,214 212,065 231,778 186,741 230,489 234,650 242,444 258,674 175,575 2,664,289
2559 136,624 181,842 231,206 196,045 291,432 161,598 184,395 253,881 297,909 264,745 253,267 202,327 2,655,271
2558 111,738 180,564 175,263 179,411 206,754 178,415 223,298 163,269 264,951 237,836 273,018 198,555 2,393,072
รวม 597,854 795,572 944,206 838,138 1,031,624 820,822 868,139 868,407 797,510 745,025 784,959 576,457 9,668,713


พิมพ์