รายงานการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี  


ปีพ.ศ
รายงานการใช้ไฟฟ้าประจำปี
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม/หน่วย
2560 170,419 203,634 330,606 187,214 212,065 231,778 186,741 230,489 234,650 242,444 258,674 735,375 3,224,089
2559 136,624 181,842 231,206 196,045 291,432 161,598 184,395 253,881 297,909 264,745 253,267 202,327 2,655,271
2558 111,738 180,564 175,263 179,411 206,754 178,415 223,298 163,269 264,951 237,836 273,018 198,555 2,393,072
รวม 418,781 566,040 737,075 562,670 710,251 571,791 594,434 647,639 797,510 745,025 784,959 1,136,257 8,272,432


พิมพ์