รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 12,432 18,084 23,289 12,820 27,237 23,358 21,920 22,033 25,471 21,911 0 0 208,555
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,055 20,024 27,380 21,409 22,346 16,676 11,199 16,466 22,045 21,646 0 0 191,246
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 80 240 0 0 0 0 720 1,200 0 0 0 0 2,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 16,320 17,360 17,680 16,160 1,360 34,800 18,560 23,120 24,880 12,480 0 0 182,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 16 25 29 25 32 50 26 21 25 31 0 0 280
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 245 378 543 579 643 634 549 540 451 531 0 0 5,093
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 5,760 8,280 8,760 7,160 8,280 8,560 7,040 9,120 11,040 9,040 0 0 83,040
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 23,212 27,911 33,458 12,250 17,834 30,932 35,896 39,365 28,847 22,599 0 0 272,304
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 640 720 960 960 1,040 1,200 1,440 1,680 1,040 1,840 0 0 11,520
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 17,120 9,360 11,520 10,560 10,800 10,720 9,920 14,080 6,720 8,640 0 0 109,440
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 2,160 1,350 2,430 2,130 2,370 1,560 1,050 1,920 2,850 2,280 0 0 20,100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 8,000 10,560 13,440 11,680 13,600 11,680 8,160 12,480 12,320 13,760 0 0 115,680
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 3,120 4,800 5,600 5,240 5,240 3,960 3,040 5,520 4,800 8,720 0 0 50,040
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 21,959 23,402 32,877 25,941 32,363 28,968 19,641 21,844 34,541 28,332 0 0 269,868
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,320 2,320 3,280 2,800 3,520 3,600 2,720 3,760 3,200 3,040 0 0 30,560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 17,600 17,120 98,080 15,280 16,800 14,240 13,920 16,960 11,600 22,160 0 0 243,760
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 5,160 8,280 11,040 7,080 8,160 4,980 5,700 3,840 1,200 3,960 0 0 59,400
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,560 5,280 7,440 5,440 6,480 3,040 1,760 4,240 3,760 5,600 0 0 45,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 11,800 15,800 19,300 17,500 19,500 20,600 14,400 18,900 23,400 21,500 0 0 182,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 6,500 8,900 10,300 9,000 10,300 9,900 7,400 9,800 11,900 12,900 0 0 96,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 1,360 3,440 3,200 3,200 4,160 2,320 1,680 3,600 4,560 4,160 0 0 31,680
รวม 170,419 203,634 330,606 187,214 212,065 231,778 186,741 230,489 234,650 225,130 0 0 2,212,726

พิมพ์