รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 416 375 317 488 640 640 0 0 0 0 0 0 2,876
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 0 0 0 9,970 12,175 14,380 0 0 0 0 0 0 36,525
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 7,000 9,400 7,840 7,960 10,600 8,440 0 0 0 0 0 0 51,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 0 0 830 1 860 278 0 0 0 0 0 0 1,969
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 13,381 18,382 17,201 17,152 14,506 24,170 0 0 0 0 0 0 104,792
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,488 16,887 16,889 19,128 23,293 9,169 0 0 0 0 0 0 97,854
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 17,840 16,640 14,640 16,800 19,840 18,720 0 0 0 0 0 0 104,480
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 956 295 520 411 554 553 0 0 0 0 0 0 3,289
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 232 255 92 56 229 230 0 0 0 0 0 0 1,094
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 28,013 35,737 17,993 15,932 31,699 26,545 0 0 0 0 0 0 155,919
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 240 880 960 1,120 640 1,040 0 0 0 0 0 0 4,880
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,367 16,120 14,621 16,589 83,500 41,710 0 0 0 0 0 0 184,907
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 7,600 7,600 4,240 47,000 6,120 3,760 0 0 0 0 0 0 76,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 900 1,410 1,650 2,640 4,440 0 0 0 0 0 0 0 11,040
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 7,200 10,560 9,920 11,520 9,600 13,440 0 0 0 0 0 0 62,240
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,560 9,640 9,640 5,720 8,880 3,160 0 0 0 0 0 0 42,600
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 13,480 22,791 27,638 24,341 27,727 0 0 0 0 0 0 0 115,977
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,320 2,400 2,640 3,360 4,240 3,120 0 0 0 0 0 0 18,080
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 23,440 21,520 19,520 36,800 42,960 17,440 0 0 0 0 0 0 161,680
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 4,680 4,080 8,940 1,500 13,260 11,820 0 0 0 0 0 0 44,280
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 1,680 4,720 3,840 4,720 6,560 4,880 0 0 0 0 0 0 26,400
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 17,500 16,600 19,200 26,800 20,500 0 0 0 0 0 0 113,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,500 9,300 8,600 10,900 11,600 10,400 0 0 0 0 0 0 56,300
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 480 3,040 2,000 2,160 2,400 1,120 0 0 0 0 0 0 11,200
รวม 179,073 229,532 207,131 275,468 363,123 235,515 0 0 0 0 0 0 1,489,842

พิมพ์