รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2567
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 14,260 18,260 27,940 19,739 0 0 0 0 0 0 0 0 80,199
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35,104 18,260 47,440 44,912 0 0 0 0 0 0 0 0 145,716
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 81,720 93,128 108,816 63,148 0 0 0 0 0 0 0 0 346,812
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 2,499 2,956 3,805 3,399 0 0 0 0 0 0 0 0 12,659
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารการจัดการขยะชุมชน 0 0 194 14 0 0 0 0 0 0 0 0 208
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 44,400 131,349 46,351 108,400 0 0 0 0 0 0 0 0 330,500
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 10,870 19,400 17,720 14,870 0 0 0 0 0 0 0 0 62,860
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 23,085 33,579 27,868 18,297 0 0 0 0 0 0 0 0 102,829
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 16,919 16,225 14,227 13,445 0 0 0 0 0 0 0 0 60,816
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 11,517 13,751 17,065 8,869 0 0 0 0 0 0 0 0 51,202
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 1,960 2,090 2,770 2,090 0 0 0 0 0 0 0 0 8,910
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 9,201 11,699 12,280 10,780 0 0 0 0 0 0 0 0 43,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 224 343 348 698 0 0 0 0 0 0 0 0 1,613
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 1,840 2,520 1,720 960 0 0 0 0 0 0 0 0 7,040
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,180 1,008 1,463 1,414 0 0 0 0 0 0 0 0 6,065
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,480 3,280 3,360 2,640 0 0 0 0 0 0 0 0 11,760
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 265 405 348 146 0 0 0 0 0 0 0 0 1,164
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 383 343 273 330 0 0 0 0 0 0 0 0 1,329
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 36,694 62,293 56,838 28,290 0 0 0 0 0 0 0 0 184,115
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 3,920 2,640 4,320 3,520 0 0 0 0 0 0 0 0 14,400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 80 240 640 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,360
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 2,960 3,600 3,920 2,960 0 0 0 0 0 0 0 0 13,440
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,110 2,310 2,190 1,530 0 0 0 0 0 0 0 0 7,140
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 6,650 9,600 10,400 7,110 0 0 0 0 0 0 0 0 33,760
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 13,000 15,000 15,000 5,998 0 0 0 0 0 0 0 0 48,998
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,920 9,360 8,000 3,640 0 0 0 0 0 0 0 0 26,920
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22,008 24,512 30,424 25,472 0 0 0 0 0 0 0 0 102,416
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 6,720 8,080 9,040 7,680 0 0 0 0 0 0 0 0 31,520
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 5,360 6,880 7,760 5,760 0 0 0 0 0 0 0 0 25,760
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 2,237 2,562 3,021 2,967 0 0 0 0 0 0 0 0 10,787
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 3,240 4,740 6,270 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 19,350
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,480 3,600 4,960 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 14,640
คณะวิทยาการจัดการ อาคารปฎิบัติการโลจิสติกส์และคลังสินค้า 7,600 3,840 3,280 2,640 0 0 0 0 0 0 0 0 17,360
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 10,500 16,400 15,800 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 55,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,700 8,500 8,700 6,900 0 0 0 0 0 0 0 0 29,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 1,760 2,000 960 1,760 0 0 0 0 0 0 0 0 6,480
รวม 396,846 554,753 525,511 442,478 0 0 0 0 0 0 0 0 1,919,588

พิมพ์