รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 13,381 18,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,763
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,488
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 17,840 16,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,480
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 956 1,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,929
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 416 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 7,000 9,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,400
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 232 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 28,013 35,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,750
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 240 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 7,600 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 900 1,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,310
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,367 16,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,487
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 7,200 10,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,760
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,560 9,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,200
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 13,480 22,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,271
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,320 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,720
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 23,440 21,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,960
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 4,680 4,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,760
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 1,680 4,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,400
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 17,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,500 9,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 480 3,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,520
รวม 179,073 214,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,396

พิมพ์