รายงานสรุปค่าไฟฟ้า (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามคณะ/สังกัด


คณะ/สังกัด
รายงานสรุปค่าไฟฟ้า
พ.ศ. 2558 รวม (บาท)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 0.00 0.00
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0.00 0.00
หอพักนักศึกษา 0.00 0.00
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 0.00 0.00
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 0.00 0.00
กองพัฒนานักศึกษา 0.00 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.50 0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0.00 0.00
คณะครุศาสตร์ 0.00 0.00
คณะวิทยาการจัดการ 0.00 0.00
รวม 5.50 5.50

พิมพ์