รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 17,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,840
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 13,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,381
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,488
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 28,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,013
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,367
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,320
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 23,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,440
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 4,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,680
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 1,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,680
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,300
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500
รวม 160,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,033

พิมพ์