รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 18,320 21,920 18,240 14,640 0 0 0 0 0 0 0 0 73,120
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 3,910 3,961 3,124 3,047 0 0 0 0 0 0 0 0 14,042
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 658 1,026 815 773 0 0 0 0 0 0 0 0 3,272
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 11,783 15,589 9,394 4,544 0 0 0 0 0 0 0 0 41,310
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 8,960 11,800 11,520 6,720 0 0 0 0 0 0 0 0 39,000
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 2,568 1,739 1,722 924 0 0 0 0 0 0 0 0 6,953
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 15,101 20,837 20,176 6,882 0 0 0 0 0 0 0 0 62,996
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 7,594 11,859 9,996 10,953 0 0 0 0 0 0 0 0 40,402
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 270 434 155 65 0 0 0 0 0 0 0 0 924
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 20,993 46,969 27,184 10,940 0 0 0 0 0 0 0 0 106,086
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 411 679 187 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1,386
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 800 1,360 1,040 1,120 0 0 0 0 0 0 0 0 4,320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 5,200 13,920 11,600 8,880 0 0 0 0 0 0 0 0 39,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,440 2,460 2,070 960 0 0 0 0 0 0 0 0 6,930
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,310 15,910 14,830 9,350 0 0 0 0 0 0 0 0 52,400
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,800 9,080 9,640 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0 25,840
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 10,240 14,972 18,150 6,641 0 0 0 0 0 0 0 0 50,003
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 22,831 29,302 31,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,761
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,800 4,000 4,320 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 14,320
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 13,760 17,120 15,760 12,560 0 0 0 0 0 0 0 0 59,200
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 6,240 7,860 10,320 6,480 0 0 0 0 0 0 0 0 30,900
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 3,440 4,880 4,320 960 0 0 0 0 0 0 0 0 13,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 3,760 3,520 3,600 1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 12,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 19,700 17,900 12,100 0 0 0 0 0 0 0 0 63,000
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 8,200 10,400 9,800 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 32,400
รวม 200,689 291,297 257,491 129,088 0 0 0 0 0 0 0 0 878,565

พิมพ์