รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 38 42 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 188
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 9,454 4,211 20,336 14,209 0 0 0 0 0 0 0 0 48,210
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 750 0 2,610 2,490 0 0 0 0 0 0 0 0 5,850
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 3,396 6,263 8,090 4,274 0 0 0 0 0 0 0 0 22,023
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 13,638 10,558 31,090 21,027 0 0 0 0 0 0 0 0 76,313

พิมพ์