รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 956 295 520 411 554 553 524 605 0 0 0 0 4,418
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 416 375 317 488 640 640 586 615 0 0 0 0 4,077
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 0 0 0 9,970 12,175 14,380 12,215 5,876 0 0 0 0 54,616
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 7,000 9,400 7,840 7,960 10,600 8,440 8,160 9,280 0 0 0 0 68,680
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 0 0 830 1 860 278 2 100 0 0 0 0 2,071
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 13,381 18,382 17,201 17,152 14,506 24,170 14,397 17,084 0 0 0 0 136,273
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,488 16,887 16,889 19,128 23,293 9,169 11,967 13,330 0 0 0 0 123,151
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 17,840 16,640 14,640 16,800 19,840 18,720 18,000 34,000 0 0 0 0 156,480
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 232 255 92 56 229 230 460 226 0 0 0 0 1,780
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 28,013 35,737 17,993 15,932 31,699 26,545 35,094 34,472 0 0 0 0 225,485
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 240 880 960 1,120 640 1,040 640 880 0 0 0 0 6,400
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 900 1,410 1,650 2,640 4,440 660 510 1,290 0 0 0 0 13,500
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,367 16,120 14,621 16,589 41,750 41,710 12,820 15,250 0 0 0 0 171,227
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 7,600 7,600 4,240 47,000 6,120 3,760 59,360 8,560 0 0 0 0 144,240
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 7,200 10,560 9,920 11,520 9,600 13,440 5,760 13,920 0 0 0 0 81,920
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,560 9,640 9,640 5,720 8,880 3,160 4,640 5,880 0 0 0 0 53,120
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 13,480 22,791 27,638 24,341 27,727 24,676 25,410 0 0 0 0 0 166,063
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,320 2,400 2,640 3,360 4,240 3,120 2,800 3,920 0 0 0 0 24,800
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 23,440 21,520 19,520 36,800 42,960 17,440 22,800 24,240 0 0 0 0 208,720
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 4,680 4,080 8,940 1,500 13,260 0 11,820 3,780 0 0 0 0 48,060
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 1,680 4,720 3,840 4,720 6,560 4,880 5,200 1,120 0 0 0 0 32,720
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 17,500 16,600 19,200 26,800 20,500 8,700 17,100 0 0 0 0 139,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,500 9,300 8,600 10,900 11,600 10,400 10,800 6,600 0 0 0 0 73,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 480 3,040 2,000 2,160 2,400 1,120 1,040 2,640 0 0 0 0 14,880
รวม 179,073 229,532 207,131 275,468 321,373 249,031 273,705 220,768 0 0 0 0 1,956,081

พิมพ์