รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 17,840 16,640 14,640 16,800 0 0 0 0 0 0 0 0 65,920
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 956 295 520 411 0 0 0 0 0 0 0 0 2,182
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 416 375 317 488 0 0 0 0 0 0 0 0 1,596
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 7,000 9,400 7,840 7,960 0 0 0 0 0 0 0 0 32,200
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 13,381 18,382 17,201 17,152 0 0 0 0 0 0 0 0 66,116
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,488 16,887 16,889 19,128 0 0 0 0 0 0 0 0 65,392
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 232 255 92 56 0 0 0 0 0 0 0 0 635
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 28,013 35,737 17,993 15,932 0 0 0 0 0 0 0 0 97,675
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 240 880 960 1,120 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 7,600 7,600 4,240 47,000 0 0 0 0 0 0 0 0 66,440
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 900 1,410 1,650 2,640 0 0 0 0 0 0 0 0 6,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,367 16,120 14,621 16,589 0 0 0 0 0 0 0 0 59,697
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,560 9,640 9,640 5,720 0 0 0 0 0 0 0 0 30,560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 7,200 10,560 9,920 11,520 0 0 0 0 0 0 0 0 39,200
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 13,480 22,791 27,638 24,341 0 0 0 0 0 0 0 0 88,250
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,320 2,400 2,640 3,360 0 0 0 0 0 0 0 0 10,720
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 23,440 21,520 19,520 36,800 0 0 0 0 0 0 0 0 101,280
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 4,680 4,080 8,940 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 19,200
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 1,680 4,720 3,840 4,720 0 0 0 0 0 0 0 0 14,960
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 480 3,040 2,000 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 7,680
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 17,500 16,600 19,200 0 0 0 0 0 0 0 0 66,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,500 9,300 8,600 10,900 0 0 0 0 0 0 0 0 34,300
รวม 179,073 229,532 206,301 265,497 0 0 0 0 0 0 0 0 880,403

พิมพ์