รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2560
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 5,760 8,280 8,760 7,160 8,280 8,560 7,040 9,120 11,040 9,040 0 0 83,040
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 12,432 18,084 23,289 12,820 27,237 23,358 21,920 22,033 25,471 21,911 0 0 208,555
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 12,055 20,024 27,380 21,409 22,346 16,676 11,199 16,466 22,045 21,646 0 0 191,246
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 80 240 0 0 0 0 720 1,200 0 0 0 0 2,240
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 16,320 17,360 17,680 16,160 1,360 34,800 18,560 23,120 24,880 12,480 0 0 182,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 16 25 29 25 32 50 26 21 25 31 0 0 280
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 245 378 543 579 643 634 549 540 451 531 0 0 5,093
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 23,212 27,911 33,458 12,250 17,834 30,932 35,896 39,365 28,847 22,599 0 0 272,304
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 640 720 960 960 1,040 1,200 1,440 1,680 1,040 1,840 0 0 11,520
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 17,120 9,360 11,520 10,560 10,800 10,720 9,920 14,080 6,720 8,640 0 0 109,440
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 2,160 1,350 2,430 2,130 2,370 1,560 1,050 1,920 2,850 2,280 0 0 20,100
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 8,000 10,560 13,440 11,680 13,600 11,680 8,160 12,480 12,320 13,760 0 0 115,680
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 3,120 4,800 5,600 5,240 5,240 3,960 3,040 5,520 4,800 8,720 0 0 50,040
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 21,959 23,402 32,877 25,941 32,363 28,968 19,641 21,844 34,541 28,332 0 0 269,868
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 17,600 17,120 98,080 15,280 16,800 14,240 13,920 16,960 11,600 22,160 0 0 243,760
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,320 2,320 3,280 2,800 3,520 3,600 2,720 3,760 3,200 3,040 0 0 30,560
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 5,160 8,280 11,040 7,080 8,160 4,980 5,700 3,840 1,200 3,960 0 0 59,400
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 2,560 5,280 7,440 5,440 6,480 3,040 1,760 4,240 3,760 5,600 0 0 45,600
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 11,800 15,800 19,300 17,500 19,500 20,600 14,400 18,900 23,400 21,500 0 0 182,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 6,500 8,900 10,300 9,000 10,300 9,900 7,400 9,800 11,900 12,900 0 0 96,900
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 1,360 3,440 3,200 3,200 4,160 2,320 1,680 3,600 4,560 4,160 0 0 31,680
รวม 170,419 203,634 330,606 187,214 212,065 231,778 186,741 230,489 234,650 225,130 0 0 2,212,726

พิมพ์