รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 18,320 21,920 18,240 14,640 16,800 14,400 0 0 0 0 0 0 104,320
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 3,910 3,961 3,124 3,047 3,570 2,678 0 0 0 0 0 0 20,290
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 658 1,026 815 773 1,105 755 0 0 0 0 0 0 5,132
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 11,783 15,589 9,394 4,544 7,102 8,006 0 0 0 0 0 0 56,418
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 8,960 11,800 11,520 6,720 6,160 8,640 0 0 0 0 0 0 53,800
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 2,568 1,739 1,722 924 2,061 1,928 0 0 0 0 0 0 10,942
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 15,101 20,837 20,176 6,882 11,869 12,258 0 0 0 0 0 0 87,123
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 7,594 11,859 9,996 10,953 11,816 13,173 0 0 0 0 0 0 65,391
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 411 679 187 109 221 28 0 0 0 0 0 0 1,635
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 270 434 155 65 143 187 0 0 0 0 0 0 1,254
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 20,993 46,969 27,184 10,940 36,400 23,595 0 0 0 0 0 0 166,081
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 800 1,360 1,040 1,120 1,520 1,840 0 0 0 0 0 0 7,680
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 5,200 13,920 11,600 8,880 9,200 11,200 0 0 0 0 0 0 60,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,440 2,460 2,070 960 780 1,110 0 0 0 0 0 0 8,820
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,310 15,910 14,830 9,350 15,810 9,055 0 0 0 0 0 0 77,265
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 10,240 14,972 18,150 6,641 11,573 13,383 0 0 0 0 0 0 74,959
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,800 9,080 9,640 1,320 2,120 4,160 0 0 0 0 0 0 32,120
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 22,831 29,302 31,628 13,602 15,836 0 0 0 0 0 0 0 113,199
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,800 4,000 4,320 3,200 2,880 19,040 0 0 0 0 0 0 36,240
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 13,760 17,120 15,760 12,560 16,880 15,120 0 0 0 0 0 0 91,200
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 6,240 7,860 10,320 480 2,340 3,660 0 0 0 0 0 0 30,900
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 3,440 4,880 4,320 960 1,760 2,480 0 0 0 0 0 0 17,840
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 8,200 10,400 9,800 4,000 4,700 5,300 0 0 0 0 0 0 42,400
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 3,760 3,520 3,600 1,920 2,160 0 0 0 0 0 0 0 14,960
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 19,700 17,900 12,100 12,200 13,900 0 0 0 0 0 0 89,100
รวม 200,689 291,297 257,491 136,690 197,006 185,896 0 0 0 0 0 0 1,269,069

พิมพ์