รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2564
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 6,765 16,854 21,403 11,851 9,000 0 0 0 0 0 0 0 65,873
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 38 42 54 54 22 0 0 0 0 0 0 0 210
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 1,076 2,377 2,577 2,627 0 0 0 0 0 0 0 0 8,657
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 7,745 15,980 23,268 12,572 9,306 0 0 0 0 0 0 0 68,871
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 8,287 11,320 11,320 12,220 0 0 0 0 0 0 0 0 43,147
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 6,543 13,010 15,287 8,497 8,250 0 0 0 0 0 0 0 51,587
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 100ปี 52,674 63,729 93,152 58,306 68,594 0 0 0 0 0 0 0 336,455
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 4,640 3,920 4,400 6,240 3,680 0 0 0 0 0 0 0 22,880
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคม 2,494 2,301 2,384 2,416 5,703 0 0 0 0 0 0 0 15,298
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 1,069 1,447 2,224 1,509 2,108 0 0 0 0 0 0 0 8,357
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 1,921 2,778 2,892 573 0 0 0 0 0 0 0 0 8,164
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 354 398 331 512 457 0 0 0 0 0 0 0 2,052
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 3,396 6,263 8,090 4,274 0 0 0 0 0 0 0 0 22,023
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 9,454 4,211 20,336 14,209 0 0 0 0 0 0 0 0 48,210
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 750 0 2,610 2,490 0 0 0 0 0 0 0 0 5,850
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,390 0 0 8,390
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,920 0 0 18,920
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 107,206 144,630 210,328 138,350 107,120 0 0 0 0 27,310 0 0 734,944

พิมพ์