รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 11,783 15,589 9,394 4,544 7,102 8,006 31,679 0 0 0 0 0 88,097
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 8,960 11,800 11,520 6,720 6,160 8,640 9,920 0 0 0 0 0 63,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 2,568 1,739 1,722 924 2,061 1,928 3,274 0 0 0 0 0 14,216
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 15,101 20,837 20,176 6,882 11,869 12,258 23,445 0 0 0 0 0 110,568
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 7,594 11,859 9,996 10,953 11,816 13,173 10,269 0 0 0 0 0 75,660
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 18,320 21,920 18,240 14,640 16,800 14,400 20,640 0 0 0 0 0 124,960
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 3,910 3,961 3,124 3,047 3,570 2,678 3,313 0 0 0 0 0 23,603
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 658 1,026 815 773 1,105 755 1,170 0 0 0 0 0 6,302
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 20,993 46,969 27,184 10,940 36,400 23,595 53,204 0 0 0 0 0 219,285
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 411 679 187 109 141 108 264 0 0 0 0 0 1,899
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 270 434 155 65 143 187 339 0 0 0 0 0 1,593
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 800 1,360 1,040 1,120 1,520 1,840 3,120 0 0 0 0 0 10,800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 5,200 13,920 11,600 8,880 9,200 11,200 10,800 0 0 0 0 0 70,800
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,440 2,460 2,070 960 780 1,110 1,380 0 0 0 0 0 10,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,310 15,910 14,830 9,350 15,810 9,055 20,515 0 0 0 0 0 97,780
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 10,240 14,972 18,150 6,641 11,573 13,383 21,984 0 0 0 0 0 96,943
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,800 9,080 9,640 1,320 2,120 4,160 1,840 0 0 0 0 0 33,960
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 22,831 29,302 31,628 13,602 15,836 20,653 30,649 0 0 0 0 0 164,501
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,800 4,000 4,320 3,200 2,880 11,040 3,440 0 0 0 0 0 31,680
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 13,760 17,120 15,760 12,560 16,880 15,120 12,080 0 0 0 0 0 103,280
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 6,240 7,860 10,320 480 2,340 3,660 4,140 0 0 0 0 0 35,040
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 3,440 4,880 4,320 960 1,760 2,480 5,440 0 0 0 0 0 23,280
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 19,700 17,900 12,100 12,200 13,900 20,100 0 0 0 0 0 109,200
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 8,200 10,400 9,800 4,000 4,700 5,300 9,600 0 0 0 0 0 52,000
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 3,760 3,520 3,600 1,920 2,160 2,720 5,280 0 0 0 0 0 22,960
รวม 200,689 291,297 257,491 136,690 196,926 201,349 307,885 0 0 0 0 0 1,592,327

พิมพ์