รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 11,783 15,589 9,394 4,544 7,102 8,006 31,679 21,379 25,283 0 0 0 134,759
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์อาหาร 8,960 11,800 11,520 6,720 6,160 8,640 9,920 10,280 11,360 0 0 0 85,360
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 2,568 1,739 1,722 924 2,061 1,928 3,274 3,314 4,293 0 0 0 21,823
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 10 15,101 20,837 20,176 6,882 11,869 12,258 23,445 23,489 25,003 0 0 0 159,060
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ Valaya Hut 7,594 11,859 9,996 10,953 11,816 13,173 10,269 9,110 13,260 0 0 0 98,030
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านทิศเหนือ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หม้อแปลงสาธิต (ด้านใต้) 18,320 21,920 18,240 14,640 16,800 14,400 20,640 19,200 21,920 0 0 0 166,080
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 3,910 3,961 3,124 3,047 3,570 2,678 3,313 2,066 2,244 0 0 0 27,913
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธ์พ๊ช 658 1,026 815 773 1,105 755 1,170 524 1,600 0 0 0 8,426
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 สาธิตมัธยม 270 434 155 65 143 187 339 238 528 0 0 0 2,359
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารโรงเรียนสาธิต 20,993 46,969 27,184 10,940 36,400 23,595 53,204 34,654 41,213 0 0 0 295,152
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 มัธยมสาธิตฯ 411 679 187 109 141 108 264 403 725 0 0 0 3,027
กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา 800 1,360 1,040 1,120 1,520 1,840 3,120 2,480 2,480 0 0 0 15,760
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเรียน 5 5,200 13,920 11,600 8,880 9,200 11,200 10,800 10,720 10,160 0 0 0 91,680
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 1,440 2,460 2,070 960 780 1,110 1,380 1,980 1,830 0 0 0 14,010
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 12,310 15,910 14,830 9,350 15,810 9,055 20,515 13,920 19,120 0 0 0 130,820
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 10,240 14,972 18,150 6,641 11,573 13,383 21,984 21,941 20,644 0 0 0 139,528
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 5,800 9,080 9,640 1,320 2,120 4,160 1,840 10,160 8,000 0 0 0 52,120
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 9 22,831 29,302 31,628 13,602 15,836 20,653 30,649 32,093 31,456 0 0 0 228,050
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงานคณะ 2,800 4,000 4,320 3,200 2,880 3,040 5,840 2,000 3,760 0 0 0 31,840
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฎิบัติการ 13,760 17,120 15,760 12,560 16,880 15,120 12,080 15,040 17,440 0 0 0 135,760
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 6,240 7,860 10,320 480 2,340 3,660 4,140 10,800 11,460 0 0 0 57,300
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 3,440 4,880 4,320 960 1,760 2,480 5,440 6,640 7,120 0 0 0 37,040
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 13,300 19,700 17,900 12,100 12,200 13,900 20,100 19,400 19,200 0 0 0 147,800
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 8,200 10,400 9,800 4,000 4,700 5,300 9,600 9,300 10,400 0 0 0 71,700
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศศาสตร์ 3,760 3,520 3,600 1,920 2,160 2,720 5,280 4,480 3,760 0 0 0 31,200
รวม 200,689 291,297 257,491 136,690 196,926 193,349 310,285 285,611 314,259 0 0 0 2,186,597

พิมพ์