รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 10,121 13,261 16,860 15,888 13,193 0 0 0 0 0 0 0 69,323
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 33,576 33,368 51,944 50,336 48,384 0 0 0 0 0 0 0 217,608
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 49,608 51,708 57,640 34,872 34,612 0 0 0 0 0 0 0 228,440
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 59,629 57,962 69,375 55,058 58,765 0 0 0 0 0 0 0 300,789
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 12,008 9,799 13,859 10,579 15,274 0 0 0 0 0 0 0 61,519
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 10,906 11,766 14,053 15,642 19,272 0 0 0 0 0 0 0 71,639
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 9,292 8,319 9,384 8,168 8,879 0 0 0 0 0 0 0 44,042
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 9,786 7,029 10,102 7,728 7,729 0 0 0 0 0 0 0 42,374
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 799 1,358 900 1,542 1,157 0 0 0 0 0 0 0 5,756
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 11,480 10,960 10,540 15,650 14,800 0 0 0 0 0 0 0 63,430
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 355 339 350 620 356 0 0 0 0 0 0 0 2,020
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 424 397 471 358 489 0 0 0 0 0 0 0 2,139
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,680 2,965 2,803 3,485 2,914 0 0 0 0 0 0 0 14,847
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,160 2,320 2,240 2,400 2,160 0 0 0 0 0 0 0 11,280
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 3,480 3,185 4,173 3,078 4,258 0 0 0 0 0 0 0 18,174
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 216,304 214,736 264,694 225,404 232,242 0 0 0 0 0 0 0 1,153,380

พิมพ์