รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปี (รายงานข้อมูลโดย ฝ่ายอาคารสถานที่)
ค้นตามปี


ค้นตามคณะ/สังกัด

ค้นตามคณะ/สังกัด,ปีพ.ศ


คณะ/สังกัด อาคาร
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีพ.ศ 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม(หน่วย)
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ 10,121 13,261 16,860 15,888 13,193 29,203 41,819 0 0 0 0 0 140,345
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 33,576 33,368 51,944 50,336 48,384 44,080 47,576 0 0 0 0 0 309,264
หอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา 49,608 51,708 57,640 34,872 34,612 51,164 75,400 0 0 0 0 0 355,004
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 10,906 11,766 14,053 15,642 19,272 31,444 35,814 0 0 0 0 0 138,897
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร 75 ปี 9,292 8,319 9,384 8,168 8,879 0 0 0 0 0 0 0 44,042
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 10 ชั้น 9,786 7,029 10,102 7,728 7,729 14,038 15,244 0 0 0 0 0 71,656
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารบริหารธุรกิจ 799 1,358 900 1,542 1,157 1,122 1,998 0 0 0 0 0 8,876
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคาร VRU HUT 11,480 10,960 10,540 15,650 14,800 15,730 12,830 0 0 0 0 0 91,990
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 355 339 350 620 356 405 419 0 0 0 0 0 2,844
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ VRU Food Center 424 397 471 358 489 534 582 0 0 0 0 0 3,255
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรือนเพาะชำ 2,680 2,965 2,803 3,485 2,914 2,612 2,277 0 0 0 0 0 19,736
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา 2,160 2,320 2,240 2,400 2,160 2,880 2,560 0 0 0 0 0 16,720
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารพยาบาล 3,480 3,185 4,173 3,078 4,258 3,760 4,150 0 0 0 0 0 26,084
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 100 ปี 59,629 57,962 69,375 55,058 58,765 61,780 65,740 0 0 0 0 0 428,309
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 12,008 9,799 13,859 10,579 15,274 16,390 15,980 0 0 0 0 0 93,889
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 3 74 120 97 43 130 356 371 0 0 0 0 0 1,191
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียน 4 87 167 182 239 263 66 336 0 0 0 0 0 1,340
โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ อาคารเรียนประถมศึกษา 19,723 19,452 27,665 24,117 27,036 48,777 0 0 0 0 0 0 166,770
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 8,938 8,867 11,558 11,510 12,380 9,160 13,260 0 0 0 0 0 75,673
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แอร์อาคารต่อเติม 1,360 1,760 1,200 960 3,600 5,520 4,480 0 0 0 0 0 18,880
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5เก่า 1,848 1,881 1,938 1,756 1,867 1,607 240 0 0 0 0 0 11,137
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 5 สำนักงาน 1,340 1,257 1,481 1,261 2,480 2,880 2,640 0 0 0 0 0 13,339
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคหกรรม 960 1,230 15,902 600 780 960 1,740 0 0 0 0 0 22,172
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารกิจกรรมคณะฯ 6,920 9,680 5,440 5,840 5,080 960 11,800 0 0 0 0 0 45,720
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเรียน 8 12,994 12,318 16,822 9,644 11,915 16,871 17,082 0 0 0 0 0 97,646
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21,912 23,280 28,040 22,088 21,824 24,536 30,096 0 0 0 0 20,559 192,335
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสำนักงาน 840 930 990 870 780 1,140 1,020 0 0 0 0 0 6,570
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 9,520 10,560 6,960 10,240 8,080 9,200 9,600 0 0 0 0 0 64,160
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 5,200 6,800 5,760 6,560 6,880 7,040 7,280 0 0 0 0 0 45,520
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 4,500 4,560 4,380 3,720 4,320 5,100 5,880 0 0 0 0 0 32,460
คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 7 3,360 3,200 2,800 1,280 1,200 3,280 5,200 0 0 0 0 0 20,320
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 1 8,923 8,896 12,471 10,900 11,700 16,300 15,900 0 0 0 0 0 85,090
คณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน 2 5,334 4,899 6,983 3,100 3,100 6,000 7,100 0 0 0 0 0 36,516
คณะวิทยาการจัดการ อาคารนิเทศ 2,270 3,360 2,160 3,360 1,680 3,440 4,320 0 0 0 0 0 20,590
รวม 332,407 337,953 417,523 343,492 357,337 438,335 460,734 0 0 0 0 20,559 2,708,340

พิมพ์